Aanname en inschrijven van kinderen

Aanmelding van kinderen geschiedt via een introductiegesprek met de directeur waarna een ingevuld en ondertekend formulier de inschrijving bevestigd. Sinds 2002 moet u van de overheid voor uw kind het sofinummer / burger service nummer melden dat u van de Belastingdienst hebt gekregen. Dat sofinummer / burger service nummer wordt vervolgens het unieke onderwijsnummer van uw kind. Zonder onderwijsnummer kan de school niet inschrijven.

Ieder schooljaar kunnen wij tot dertig jongste kinderen opnemen. Aanmelden gaat op volgorde van bevestigde aanmelding. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben echter voorrang. Ons streven is het aantal jongens en meisjes evenredig te verdelen over de drie onderbouwgroepen, evenals de zorg en ondersteuningstijd die de kinderen nodig hebben.

Voor oudere kinderen die tussentijds van school willen wisselen, volgen we een toelatingsprocedure op basis van dit aannamebeleid. De procedure voorziet verder in: een gesprek met de directeur, betrokkenheid van de intern begeleider, contact met de school van herkomst en een leerlingbespreking. Vanaf groep 4 maken bezoekdagen op school deel uit van de procedure. De directeur neemt uiteindelijk de beslissing bij een verzoek tot tussentijdse schooloverstap.

Voor kinderen die een specifieke zorg vragen, scherpen we de toelatingsprocedure nader aan. De leidende kaders van onze mogelijkheden tot specifieke zorg hebben we vastgelegd in een Schoolondersteuningsprofiel. Van belang is dat onze school de inhoudelijke hulp kan bieden die het kind nodig heeft, dat de leerkracht zelf voldoende mogelijkheden heeft om te begeleiden en dat de speciale hulp de ontwikkeling en de leeromgeving van de andere kinderen niet in de weg staat. Bovendien moet het kind qua werkhouding passen in de Montessori-leeromgeving en organisatie.

Door onze grote lokalen kunnen we op zich werken met vrij grote leerling-groepen per bouwgroep. Bij 28 kinderen per groep bekijken we zeer nadrukkelijk of er bij een nieuwe aanmelding echt wel mogelijkheden zijn voor een succesvolle aanname.

Circa vier weken voordat een kind 4 jaar wordt, nodigt de nieuwe leerkracht kind en ouders uit voor een kennismakingsgesprek. U krijgt bovendien een vragenformulier voor belangrijke informatie. In het gesprek zelf worden allerlei praktische zaken doorgenomen en indien nodig speciale zaken waar de school rekening mee moet houden. Het is in ieder geval van belang dat de kinderen die naar school komen zindelijk zijn.

De school kent geen zogenaamde wendagen voor 3-jarigen. Wij zien de eerste twee schoolweken na hun vierde verjaardag als wenperiode. De eerste schoolweek gaan deze kinderen halve dagen naar school. De tweede schoolweek verlengen we de halve dag met overblijven. De derde schoolweek kunnen kinderen hele dagen naar school.

De laatste maand voor de zomervakantie nemen we geen 4-jarigen meer op. Voor hen is er na de zomervakantie weer volop tijd en rust voor de eerste opvang.

telstaafjes.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: