Missie en visie

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel middels medezeggenschap een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de Montessorischool Nieuwerkerk aan den IJssel. De raad doet dat door een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over al het beleid dat de school aangaat. De MR wil hierin een participerende en actieve rol door vroegtijdig meedenken en adviseren over onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd of die de MR signaleert.

Samenstelling en werkwijze

De MR telt 6 zetels; personeels- en een oudergeleding (resp. PMR en OMR) hebben beide 3 zetels. De oudergeleding levert de voorzitter van de MR, het secretariaat wordt door de personeelsgeleding verzorgd. De MR vertegenwoordigt de achterban richting het bevoegd gezag en zal regelmatig zijn standpunten toetsen bij deze achterban.

De MR is als volgt samengesteld:

Melanie van Riemsdijk   O-MR   voorzitter
Olga Dijkstra   O-MR   lid
Wim Moerman   O-MR   lid
Wilna ten Bosch   P-MR   lid
Aja de Witt   P-MR   secretaris
Ellie Louwerse   P-MR   lid
Wim Moerman   GMR   oudergeleding
Femke Verhoeckx   GMR   personeelsgeleding

 

De MR vergadert ± 7 maal per jaar. De vergaderdata worden tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar vastgelegd in een jaarkalender. Ter voorbereiding op de MR-vergaderingen hebben de MR-voorzitter en een PMR-lid vooroverleg met de directie van de school. Naast het reguliere vooroverleg wordt de directie in ieder geval jaarlijks uitgenodigd bij de MR-vergadering.

De Montessorischool Nieuwerkerk maakt, samen met 10 andere scholen, deel uit van Stichting Monton. De Stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een belangrijk aantal zaken wordt op GMR niveau besproken. Voorbeelden hiervan zijn de begroting, het bestuursformatieplan en de functiemix. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door een personeelslid vanuit het schoolteam en een ouderlid van de MR. In samenwerking met de GMR Monton zal de MR de belangen van de Montessorischool Nieuwerkerk aan den IJssel optimaal behartigen binnen de gezamenlijkheid van de Stichting Monton.

Communicatie

De vergaderingen van de MR worden aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief van de school. Via dit medium kan de MR ook mededelingen doen aan ouders. Daarnaast kunnen belangstellenden vergadernotulen, eventuele onderliggende documenten en andere MR-informatie raadplegen via de website.

Naast de MR heeft de school ook een oudervereniging (OV). De MR en de OV hebben ieder een eigen rol binnen de school. De MR streeft naar een goede samenwerking met de OV. De voorzitter van de MR voert een aantal maal per jaar informatief overleg met de OV of een vertegenwoordiging daarvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duizendtallen.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: