Klachten

Wanneer zich problemen voordoen van welke aard dan ook, is het uiteraard raadzaam dit in de eerste instantie te bespreken met de desbetreffende leerkracht. Er zijn echter onderwerpen waarbij de ouder het raadzaam acht en/of het op prijs stelt dat een objectief teamlid aanwezig is tijdens het gesprek. Dit dient de ouder tijdig aan te geven. Er wordt in overleg met de verschillende partijen een geschikt moment afgesproken. De ouder dient tijdens het maken van deze afspraak duidelijk aan te geven wat de aard van het gesprek is. Helder moet zijn dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de klachten, van welke aard dan ook. Er zijn situaties waarbij de eerste stappen van de klachtenprocedure ontoereikend zijn. Dan is het van belang dat de ouder een gesprek aangaat met de directie. De directie zal in overleg met de betrokkenen tot een verheldering van het probleem zien te komen en eventueel tot een oplossing komen, of een procedure starten die een bijdrage levert tot oplossing.

In het onderwijs werken verschillende groepen nauw met elkaar samen. Kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook management en directie. Binnen dat onderwijs is een veilige-, leef- en werkomgeving voor alle betrokkenen van groot belang.

Wanneer naar het oordeel van betrokkenen hun klacht onvoldoende wordt afgehandeld dan kunnen zij hun klacht indienen. De klacht wordt vervolgens behandeld volgens het model klachtenregeling van de Stichting Monton en u krijgt te maken met vertrouwenspersonen. Klachten worden respectvol en zo objectief mogelijk opgepakt. De vertrouwenspersoon zal door goed luisteren, objectief onderzoek en bemiddeling aan het werk gaan richting mogelijke oplossing.

Met betrekking tot het model klachtenregeling treedt als interne vertrouwenspersoon de Intern begeleider van onze school op. Als externe vertrouwenspersoon voor de Stichting Monton treedt Dhr Freek Walther op.

Ouders kunnen ook terecht bij de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Mocht u een verschil van mening hebben met de schooldirectie over het onderwijs aan uw kind, dan kunt u zich laten adviseren of bijstaan door deze commissie. Monton is aangesloten bij de Geschillencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697, . Zie ook www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Klachten met betrekking tot agressie, geweld of seksuele intimidatie worden behandeld volgens het protocol ‘Beleid Ongewenste Omgangsvormen’.

telraam.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: