Aanmelden en inschrijven van kinderen

Bij aanmelding van nieuwe kinderen volgen wij het aannamebeleid van de Stichting Monton, de toepassing op onze school en zetten wij ons Schoolondersteuningsprofiel in.

Ouders kunnen hun jongste kinderen voor onze onderbouw doorgaans na een oriƫnterend gesprek met de directeur via een aanmeldformulier echt bij hem aanmelden. Na aanmelding heeft de school een wettelijk geregelde zorgplicht. Wij onderzoeken eerst in de aansluitende periode of we echt tot inschrijving overgaan of niet. De feitelijke inschrijvingen krijgen de ouders schriftelijk te horen. Als onze school een aangemeld kind toch niet kan inschrijven, begeleiden we ouders en kind naar een meer passende leeromgeving binnen ons Samenwerkingsverband.

Bij de aanmelding vragen wij ook naar het Burgerservicenummer van een kind. Dat nummer wordt vervolgens het unieke onderwijsnummer van uw kind. Dus zonder onderwijsnummer kan de school niet inschrijven.

Ieder schooljaar kunnen wij tot dertig jongste kinderen opnemen. Inschrijven gaat op volgorde van bevestigde aanmelding. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben voorrang. Ons streven is het aantal jongens en meisjes evenredig te verdelen over de drie onderbouwgroepen, evenals de zorg en ondersteuningstijd die de kinderen nodig hebben.

Voor oudere kinderen die tussentijds van school willen wisselen, volgen we een procedure op basis van het aannamebeleid. De procedure voorziet in: een gesprek met de directeur, betrokkenheid van de intern begeleider, contact met de school van herkomst en een leerlingbespreking. Vanaf groep 4 maken bezoekdagen op school deel uit van de procedure. De directeur neemt uiteindelijk de beslissing bij een verzoek tot schoolwisseling na een gewogen advies door de intern begeleider en de betrokken teamleden.

Voor kinderen die een specifieke zorg vragen, scherpen we de toelatingsprocedure nader aan. De leidende kaders van onze mogelijkheden tot specifieke zorg hebben we vastgelegd in een Schoolondersteuningsprofiel (zie H2). Van belang is dat onze school de inhoudelijke hulp kan bieden die het kind nodig heeft, dat de leerkracht zelf voldoende mogelijkheden heeft om te begeleiden en dat de speciale hulp de ontwikkeling en de leeromgeving van de andere kinderen niet in de weg staat. Bovendien moet het kind qua werkhouding passen in de Montessori-leeromgeving en organisatie.

Door onze grote lokalen kunnen we op zich werken met vrij grote leerling-groepen per bouwgroep. Bij 28 kinderen per groep is de groep in eerste instantie vol en bekijken we zeer nadrukkelijk of er daarna, bij een nieuwe aanmelding, echt mogelijkheden zijn voor toch nog enkele kinderen erbij. Voor deze kinderen moet basiszorg volstaan. Kinderen met complexe thematiek of die speciale begeleiding nodig hebben vanuit de extra ondersteuning kunnen dus niet meer aangenomen of geplaatst worden in een groep van 28 kinderen of meer.

Circa vier weken voordat een kind 4 jaar wordt, nodigt de nieuwe leerkracht kind en ouders uit voor een kennismakingsgesprek. U krijgt bovendien een vragenformulier voor belangrijke aanvullende informatie. In het gesprek zelf worden allerlei praktische zaken doorgenomen en indien nodig speciale zaken waar de school rekening mee moet houden. Het is in ieder geval van belang dat de kinderen die naar school komen zindelijk zijn.

De school kent geen zogenaamde wendagen voor 3-jarigen. Wij zien de eerste twee schoolweken na hun vierde verjaardag als wenperiode. De eerste schoolweek gaan deze kinderen halve dagen naar school. De tweede schoolweek verlengen we de halve dag met overblijven. De derde schoolweek kunnen kinderen hele dagen naar school.

De laatste maand voor de zomervakantie nemen we geen 4-jarigen meer op. Voor hen is er na de zomervakantie weer volop tijd en rust voor de eerste opvang.

letterbak.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: