Kwaliteitszorg

Erkenning

Het Montessori-schoolconcept heeft een krachtig historisch fundament dat wereldwijd Montessorischolen draagt. In Nederland zorgt de Nederlandse Montessori Vereniging middels de Commissie Kwaliteitsbewaking Montessorischolen dat montessorischolen voldoen aan montessori-kwaliteitskenmerken (zie Schoolplan) die merendeels een internationaal karakter hebben. Periodieke onderzoeken van deze commissie bepalen of onze school erkend blijft. Alle groepsleerkrachten hebben in principe naast hun onderwijsakten de speciale montessoribevoegdheid behaald.

Analyse

Kwaliteitszorg is echter een continu proces van het onderwijs. We streven ernaar op de hoogte te blijven van de hedendaagse pedagogische en didactische inzichten en methodieken. We kiezen er vervolgens welbewust voor deze nieuwe inzichten en methodieken te integreren in ons montessori-concept, mits dit concept geen geweld wordt aangedaan. Om te zorgen dat de schooldoelen bereikt worden benut de school onderzoeksmiddelen als het kind-volgsysteem, onderzoeksmiddelen als observaties, werkregistraties, toetsing volgens een toetskalender, groepsbesprekingen, klassenbezoeken en functioneringsgesprekken. We analyseren nadrukkelijk de resultaten van het schoolonderzoek van de schoolverlaters (o.a. Cito-Entree toets en Cito eindtoets) op individueel en schoolniveau. Terugkoppelingen met de mentoren uit het voortgezet onderwijs leveren waardevolle informatie over onze verwijzingen en de resultaten van onze kinderen in het voortgezet onderwijs.

Netwerken

Als school participeren wij in een aantal netwerken en bovenschoolse overlegstructuren om bijvoorbeeld gemeenschappelijke visies en beleid te ontwikkelen of om afstemming te bereiken of begrip.

Voorbeelden:

  • bovenschools directieoverleg van alle Montessorischolen;
  • lokaal directieoverleg Zuidplas;
  • regionaal directieoverleg Montessorischolen Rotterdam e.o.;
  • zorgoverleg over de normale basiszorg en over speciale zorg voor kinderen zowel binnen als buiten de gemeente Nieuwerkerk.

Samenwerkingsverband

Onze school participeert in een groot regionaal Samenwerkingsverband van scholen ‘Aan den IJssel’ , De Linie 7J, 2905 AX Capelle aan den IJssel , tel.nr. secretariaat 010-8200101, tel.nr. directie 010-8200102, e-mail . Als dusdanig versterken wij de kwaliteit van onze zorgstructuur en ondersteuningscapaciteit doordat we ons houden aan een gemeenschappelijk regionaal beleidsplan: het Ondersteuningsplan. Voorbeelden: vormen van dienstverlening van de school voor speciaal basisonderwijs; werken op basis van afstemming; werken met eenduidige protocollen; vroegtijdig ontdekken of kinderen extra hulp nodig hebben; beschikbaar komen van extra ondersteuning in de vorm van zorgarrangementen.

U vindt hier de link naar het samenwerkingsverband. 

Ouders

Kwaliteitszorg houdt op onze school zeker intensieve oudercontacten in. Onderwijs op basis van afstemming betrekt de ouders meer en meer als ervaringsdeskundige van hun kind bij de zorg. Naarmate de extra zorg toeneemt, vinden meer overlegmomenten plaats.

Bij de kwaliteitszorg spelen de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad daarom een belangrijke rol. Doordat ouders zich op onderwijsondersteunend gebied vrijwillig inspannen voor de school, kunnen wij veel dingen doen die anders niet mogelijk zouden zijn.

 

potloden.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: