Schoolplan 2015-2019

Het schoolplan is een intern beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de plannen en punten voor verbetering in de komende vier jaar. Ieder jaar verschijnt een meer exacter uitgewerkt Activiteitenplan dat de hoofdpunten uitwerkt en actualiteiten toevoegt. Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld na de instemming van de medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de onderwijsinspectie gezonden.

Doelstellingen en leerstofaanbod

Alle scholen in Nederland dienen te voldoen aan normen en standaarden die de Overheid heeft opgesteld. Dit bepaalt de inrichting van ons Kwaliteitsbeleid en heeft een belangrijke invloed op de inrichting van ons onderwijskundig beleid en ons personeelsbeleid.
De Overheid stelt dus eisen aan het basisonderwijs. Daartoe zijn kerndoelen ontwikkeld die moeten worden nagestreefd. Bovendien zijn voor de vakgebieden taal en rekenen zogenaamde referentiekaders opgesteld. De referentiekaders benoemen voor kinderen de minimale doelstellingen die het basisonderwijs moet realiseren.
Als montessorischool bieden we specifiek montessorionderwijs. Dat vraagt een belangrijke focus juist op montessori kwaliteitskenmerken. De Nederlandse Montessori Vereniging ziet hier nauw op toe. De landelijke kaders zijn een belangrijk onderdeel van het schoolbeleid en het bestuursbeleid van de Stichting Monton. Op onderdelen reiken de ambities verder dan de landelijke kaders. Stichting Monton heeft hoge ambities. Ze wil als organisatie toonaangevend zijn, professioneel en adaptief in de komende jaren.

Ons Schoolplan 2015 - 2019 ligt ter inzage bij de directie.

Ons Schoolveiligheidsplan 2016 - 2018 kunt u hier terugvinden.

 

 

delen.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: