Waar staan we voor

Visie

Als neutraal bijzondere basisschool verzorgen wij onderwijs en opvoeding. 
Wij richten ons op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Daarbij staan wij open voor iedereen en nemen wij respect in acht voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de ideeën van de Italiaanse onderwijs hervormster dr. Maria Montessori. Haar visie op de ontwikkeling van kinderen vormt het fundament voor de wijze waarop ons onderwijs en onze pedagogiek zijn ingericht en vorm krijgen. Als traditionele vernieuwingsschool richten we ons primair op de opvoeding van kinderen en gebruiken daarbij het onderwijs als middel. 
Wij zijn van mening dat Montessori een visie heeft ontwikkeld die in elke tijd vraagt om een eigen uitwerking met behoud van de wezenlijke kernwaarden. Externe ontwikkelingen vormen een stimulans om als school een levende en lerende organisatie te blijven, maar vragen tevens een kritische houding t.a.v. trendmatige ontwikkelingen. We bewaken derhalve onze eigen visie en missie en veranderen vanuit ons zelfvernieuwend vermogen.
Kinderen verschillen van elkaar. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen wijze. Respect en vertrouwen in die eigen ontwikkeling staan bij ons centraal. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. We reiken het kind daarom een rijke, gevarieerde, uitdagende en veilige leeromgeving aan. Uiteindelijk gaat het er wel om dat kinderen zich op alle terreinen (mn. zintuiglijk, sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief, qua werkhouding en kunstzinnig)zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Het regionale Zorgplan en ons kindvolgsysteem dienen als preventie en bewaking van alle ontwikkelingsprocessen en regelen tevens alle noodzakelijke interventies.
Wij betrekken de ouders zo veel mogelijk bij ons onderwijs en onze pedagogische opvoedingsdoelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat ouders een actieve rol vervullen in de school als gemeenschap. Ouders en school zijn namelijk partners als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Ouders leveren bovendien een geweldig potentieel op voor ondersteunende activiteiten. 
De opdracht die wij ons als school stellen kan bovendien alleen bereikt worden als de hierboven beschreven visie geworteld is in het denken, voelen en handelen van alle leerkrachten. 

Missie, slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Help mij het zelf te doen. Daarmee omarmen we een belangrijk kernelement, zo niet het belangrijkste, van bewust montessorionderwijs.
Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal pedagogisch en onderwijskundig leef- en werkklimaat, wat zich uit in een kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden veel te leren. 
Montessori spreekt over 'door het kind naar een nieuwe wereld'. We willen kinderen de kans geven zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, zich verantwoordelijk voelende en mondige mensen, die zich voor een goede, zo niet betere samenleving willen en kunnen inzetten.
Daarom verstaan wij onder leren meer dan het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. Op onze school leren kinderen omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, hun gevoelens uiten en een zelfstandige taakgerichte werkhouding ontwikkelen. 
Leren en ontwikkelen doe je samen en alleen met behulp van de volwassenen om je heen Uiteindelijk komt het er op aan dat je het zelf kunt, in de breedste zin van het woord.
Wij zijn in staat om een moderne Montessorischool te realiseren. De historische kernwaarden van het montessorionderwijs zijn goed verzorgd en zichtbaar:  Modern zijn we omdat we nieuwe onderwijsinzichten toepassen en integreren in ons onderwijsaanbod. Onze school heeft een brede zorgcapaciteit. Alle kinderen profiteren hiervan, uiteraard de kinderen die speciale zorg nodig hebben. 
De school staat bovendien open voor alle mogelijkheden van zorg die buiten de school wordt aangeboden en benut deze. We hebben een volledig gediplomeerd schoolteam dat sterk gemotiveerd werkt. De ouders van de school zijn eveneens breed gemotiveerd en ondersteunen de school op tal van fronten.
Onze school heeft in de regio een goede naam. Ons Montessori leer- en leefconcept vormt een sterke aantrekkingskracht evenals onze pedagogische kindvisie. De school heeft een prima reputatie om de sfeer die er heerst en de veiligheid en geborgenheid onder elkaar. De eindresultaten van onze schoolverlaters zijn zonder meer goed te noemen. We kunnen trots zijn op onze uitstroompercentages richting voortgezet onderwijs en de concrete doorstroming naar alle willekeurige scholen voor voortgezet onderwijs om ons heen. Opmerkelijk is bovendien dat de feedback van instanties en personen die buiten school met onze kinderen werken keer op keer getuigt van ‘kinderen die zo goed luisteren, geïnteresseerd zijn en respect hebben voor elkaar en de leidinggevende’. De ouders roemen nadrukkelijk het pedagogische klimaat en het didactisch handelen tijdens ouderenquetes.
De Nederlandse Montessori Vereniging heeft ons op grond van onze Montessori kenmerken als volwaardige Montessorischool erkend. 
Wij hanteren een volgsysteem om de ontwikkeling van kinderen van groep 1 tot en met 8 op kernpunten vast te leggen. We gebruiken daarbij natuurlijk specifieke Montessori onderdelen als kindobservaties- en registraties. We gebruiken bovendien een toetskalender met objectieve toetsmomenten en toetsmaterialen die ook op de meeste traditionele basisscholen worden ingezet.

wereldpuzzel.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: