Werken in de klas

De schooldag is verdeeld in periodes van individueel vrij werken, kringactiviteiten, andere groepsactiviteiten en pauzes.

Tijdens de periodes van individueel werken is de Montessoriaanse vertaalslag in de praktijk het meest zichtbaar. Kinderen kiezen een werkmateriaal of een activiteit en gaan zelfstandig aan het werk. Een nieuwe werkkeus wordt pas gemaakt nadat de vorige werkkeus is verwerkt en afgerond.

De vrije werkkeuzes, de mag-werkjes, worden door het kind zelf gemaakt. Een kind kan ‘een nieuw werkje’ kiezen, bekend werk herhalen of voortzetten. Bij een nieuw werkje of een nieuw leerdoel hoort altijd een lesje of instructie. De werkkeus van het kind wordt positief beïnvloed door de inrichting en toegankelijkheid van de voorbereide inrichting van de school omgeving, de werkkeuzes van de andere kinderen en de begeleiding van de groepsleerkracht. De leerkracht bewaakt dus de kaders van de vrije werkkeus. Zij heeft overzicht over de leerlijnen, de leerdoelen, de instructie en ondersteuningsbehoeften van de kinderen en de speciale zorgprogramma’s die sommige kinderen moeten volgen.

Het keuzemateriaal vormt een wezenlijk onderdeel van de voorbereide omgeving. Naast specifiek Montessori-materiaal dat internationaal als dusdanig is benoemd en aan hoogwaardige kwaliteitseisen moet voldoen heeft de school een grote hoeveelheid aanvullend didactisch materiaal beschikbaar, hetzij zelf ontwikkeld, hetzij ingekocht op de hedendaagse onderwijsmarkt.

Niet alle schooldoelen kunnen via het vrij werken worden bereikt. De leerkrachten verzorgen daarom een aanvullend jaarprogramma. Dagelijks zijn er groepsactiviteiten en/of kringactiviteiten in afwisseling met de perioden van het vrije werken. Deze activiteiten zijn ofwel gericht op de hele groep, ofwel op een deel van de groep. Voorbeelden zijn een thematische groepsles van de groepsleerkracht(kosmisch onderwerp, leesvaardigheid, rekenvaardigheid, engels enz), een werkopdracht toelichten, samen eten, muziek, knutselen, spelletje, gymnastiek, voorlezen, specifieke les voor kinderen met een hulpvraag

Naarmate de kinderen ouder worden, nemen opdrachten dus een grotere plaats in tijdens de werkperiodes. Deze zogenaamde gebonden werkkeuzes, de moet-werkjes, nemen in beginsel nooit de gehele werktijd in. Gebonden werkkeuzes ontstaan ook als er een speciale hulpvraag van een kind is geformuleerd, waarna een speciaal zorgprogramma moet worden uitgevoerd.

     

     

 

duizendtallen.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: