Aan een aanmelding voor onze school gaat altijd een informatief gesprek met de directeur vooraf. Je kunt hiervoor een afspraak maken via info@montessorinwk.nl of bel naar 0180-313900. Je krijgt dan ook een rondleiding door de school. 

Daarna kun je jouw kind aanmelden door een op school verkrijgbaar formulier. Binnen 6 weken na datum ontvangst, beslist de school of je kind daadwerkelijk zal worden ingeschreven. Je ontvangt hier schriftelijk bericht over.  

Mocht al uit het informatief gesprek blijken dat er mogelijk zorgvragen liggen, of blijkt dit later uit het aanmeldingsformulier, dan word je geïnformeerd over de procedure die dan van toepassing is. 

In situaties waarin je kind al naar school gaat en je ervoor kiest om je kind de overstap te laten maken naar onze school (bijvoorbeeld bij verhuizing of onvrede), volgt altijd een procedure die voorziet in een gesprek met de directeur, betrokkenheid van de intern begeleider, contact met de school van herkomst en een leerlingbespreking met de leerkracht van de bouw. Het besluit over de definitieve toelating wordt genomen door de directeur op basis van alle informatie, onderzoeken en na een gewogen advies door de intern begeleider en de betrokken teamleden. Toelatingen worden per individuele situatie bekeken en zijn tevens mede afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal reeds aanwezige kinderen met specifieke intensieve ondersteuningsbehoefte. 

In alle gevallen volgen wij het aannamebeleid van de Stichting Monton en hanteren wij ons Schoolondersteuningsprofiel.