Wij staan voor kwalitatief onderwijs. Jouw kind heeft daar recht op. Dit doen wij door:                     

 • Oprecht aandacht te hebben voor iedereen.
 • Onze werkplek, de school, als waardevol te beschouwen.
 • Elkaar te vertrouwen en dat ook uit te spreken.
 • Respect te hebben voor ieders eigenheid en deskundigheid.
 • Gebruik te maken van kwalitatief goede leermethoden en materialen.
 • De deskundigheid en scholing van ons team op peil te houden.
 • Te blijven investeren in ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur.
 • De betrokkenheid van ouders te waarderen.
 • Oog te hebben voor het algemeen schoolbelang.

Montessorischool Nieuwerkerk a/d IJssel bereidt kinderen voor op hun toekomst. Zodat zij alles in huis hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En in het bezit zijn van de juiste kennis en vaardigheden voor het vervolgonderwijs. We hebben voor ons team een scholingstraject opgezet, waarin we vooral inzoomen op het signaleren en observeren van kinderen en het registreren van hun vaardigheden.

Innovatie

Onze leerkrachten blijven zelf leren, maar werken daarnaast zelf ook actief aan innovatie.  Zo heeft eén van onze leerkrachten belangrijk innovatief werk verricht voor het onderwijs aan het jonge kind. Leerkrachten worden naast de algemene PABO ook opgeleid voor montessorionderwijs.

Om tot leren te kunnen komen zijn verschillende vaardigheden nodig, denk aan concentratie of uitgestelde aandacht. Naar deze 'executieve functies' is al veel onderzoek verricht. Onze leerkracht stimuleert zulke vaardigheden door op een speelse manier integraal onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine in de klas. Die vaardigheden worden zichtbaar voor de kinderen. Ook kan een leerkracht nu steeds beter voorspellen hoe de leerresultaten van een kind zullen zijn. Wat weer een mooi handvat is in de gesprekken met ouders.

Kwaliteitsbewaking

Montessorischool Nieuwerkerk a/d IJssel bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de volgende manieren:

 • Alle leerkrachten op Montessorischool Nieuwerkerk a/d IJssel hebben een Montessoridiploma. De opleiding tot Montessorileerkracht is een aparte opleiding na de PABO.

 • De samenwerking in Stichting Monton geeft de school een extra kwaliteitsimpuls. Binnen Stichting Monton zijn Montessori-scholen in Nederland verenigd. Scholen en het schoolbestuur hanteren een kwaliteitscyclus. En leren van elkaars sterke én zwakke punten. We werken gezamenlijk aan verbetering.

 • Het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken wij als evaluatie van ons onderwijs. Ook de registratie van de ontwikkeling van de leerlijnen biedt ons inzicht in de mogelijkheden van je kind. We verantwoorden ons handelen daarmee aan de Onderwijsinspectie en de ouders. Kort gezegd, volgens cyclische manier 4D: er is Data, we Duiden (analyse) die data, stellen Doelen, Doen met een aangepast aanbod

 • Jaarlijks ontvangen ouders een eindverslag over hun kind. En drie keer per jaar is er een voortgangsgesprek van tien of vijftien minuten. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek tussendoor.

 • De Onderwijsinspectie volgt alle ontwikkelingen op school- en bestuursniveau. De rapportages van de inspectie worden met de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gedeeld.  

De inspectie heeft  in het najaar van 2020 een onderzoek bij de scholen van Monton  gedaan. Een rapportage van het verificatieonderzoek is door de inspectie opgesteld. Zie :