Leerlingenbegeleiding

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind bespreekt de leerkracht dit in de eerste plaats met jou. Gezamenlijk wordt er dan naar een oplossing gezocht, eventueel met hulp van de intern begeleider (IB’er). De leerkracht heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. De IB’er coördineert en begeleidt de leerkracht in het geven van extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Met ondersteuning van de IB’er stelt de leerkracht een plan van aanpak op om het kind doelgericht en gestructureerd te begeleiden. In dit plan staat beschreven hoe de begeleiding precies zal plaatsvinden en wat er gaat gebeuren. Na die periode vindt een evaluatie plaats die met je wordt besproken.

Structureel ondersteunt de intern begeleider de groepsleerkrachten door minimaal tweemaal per jaar de ontwikkelingen van alle kinderen door te spreken tijdens groepsbesprekingen. Zij begeleidt de leerkrachten bij hun analyses, keuzes, oudercontacten en kindgericht werk. Meer specifiek: zij analyseert samen met de leerkracht de resultaten, de observaties en de onderwijs- en zorgprocessen van de kinderen. Indien met de begeleiding van een kind niet het beoogde doel bereikt wordt, blijft de intern begeleidster (ib-er) van de school nauw betrokken. Ze wordt daarbij regelmatig de coördinator van het ondersteuningsproces. Dan is er intensiever contact. Zij stemt samen individuele handelingsplannen en groepsplannen af om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. En de intern begeleidster evalueert samen met de groepsleerkracht de uitvoering van die plannen. Zij coördineert alle speciale hulp, ook als die van buiten de school komt, stemt de begeleiding onderling af en zij is daardoor vaak een extra gesprekspartner voor de ouders.

Samenwerking

Om een optimaal leerklimaat en zorgklimaat te bieden werkt de school samen met verschillende instanties. De intern begeleider kan indien nodig een groot overleg organiseren waaraan je als ouder/verzorger deelneemt samen met de betrokken hulpverleners.

IB-netwerk van Monton

De IB’ers van de scholen binnen Stichting Monton komen enkele keren per jaar bij elkaar om gebruik te maken van elkaars expertise.

SamenWerkingsVerband Passend Primair Onderwijs: Aan den IJssel

De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs in de regio.

De kern van Passend Onderwijs is: “Wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen?” Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren.

Bij dit samenwerkingsverband kan advies en ondersteuning (A&O) worden aangevraagd. Daarnaast kunnen hier ook arrangementen aangevraagd worden voor leerlingen waarbij de geboden basisondersteuning niet voldoet. 

De schoolmaatschappelijk werkster 

Zij zorgt in de school voor laagdrempelige, gemakkelijk bereikbare hulpverlening van diverse aard voor kinderen en ouders . Als een leerkracht bijvoorbeeld zorgen over een leerling heeft, kan de SMW adviseren of deelnemen aan het gesprek over die zorgen met de ouders.

De SMW kan ook ouders ondersteunen bij doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

Sociaal Team Zuidplas

In de gemeente Zuidplas biedt het Sociaal Team hulp en ondersteuning aan inwoners van alle leeftijden die een hulpvraag hebben. Heb je bijvoorbeeld vragen over de opvoeding of het gedrag van je kind? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek in de gemeente waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen over opgroeien en opvoeden.

De schoolarts en de schoolverpleegkundige verrichten op onze school bij kinderen periodiek medisch onderzoek.

In de onderbouw wordt een screening voor logopedie afgenomen als je daar toestemming voor geeft.

Andere instanties:

In voorkomende gevallen kan er ook sprake zijn van contact tussen de school en andere instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind.