Kinderen van de basisschool dienen volgens de Leerplichtwet een vastgesteld aantal uren onderwijs te volgen. De wettelijke regels en mogelijkheden voor extra verlof sluiten op de Leerplichtwet aan. Alleen op grond van ‘gewichtige omstandigheden’ kan worden besloten in te stemmen met een verzoek om extra schoolverlof. In een enkel geval kan daarom extra (vakantie)verlof worden aangevraagd. Verzoeken om extra verlof dienen tenminste 14 dagen van te voren schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur van de school via een standaardformulier. Extra vakantieverlof moet zelfs minimaal twee maanden van te voren worden aangevraagd en dan moet bovendien de noodzaak of het dringende belang ervan worden aangetoond.

Onder strikte voorwaarden mag de directeur zelf de Leerplichtwet toepassen en beslissen of een kind tot maximaal 10 schooldagen per jaar extra verlof kan krijgen. De mogelijkheden voor extra vakantieverlof zijn echter heel erg beperkt. Als verlof wordt gevraagd voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar is tevens goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente Zuidplas.

Kinderen die ongeoorloofd verzuimen moeten we melden bij het landelijk verzuimregister. De leerplichtambtenaar van de gemeente vraagt ook zelf namen op van verlofgangers, zeker op de vrijdagen voor de schoolvakanties. Je riskeert een proces-verbaal en een boete voor elke dag dat je kinderen er ongeoorloofd niet zijn. De beslissingen van directie en leerplicht worden van rijkswege nadrukkelijk gecontroleerd. Geldboetes volgen indien onterecht verlof is verleend.

Voorwaarden vrijstelling schoolbezoek

 

Voorwaarden extra vakantieverlof