MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR praat en beslist mee over beleid dat direct te maken heeft met de inhoud, organisatie en kwaliteit van het onderwijs op onze school. De medezeggenschapsraad heeft zowel advies- als instemmingsrecht.

 

 

GMR

Onze school is met twee personen vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); een ouder uit de oudergeleding van de MR en een personeelslid uit het schoolteam. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten Monton scholen.

Bereikbaarheid:  de GMR is bereikbaar per mail op gmr@gmr.monton.nl

Voor verdere informatie raadpleeg de site van ons bestuur, www.monton.nl